آهسته غذا خوردن به حفظ کالری کمک می کند

آهسته-غذا-خوردن-به-حفظ-کالری-کمک-می-کند.

اشتراك گذاری نوشته

آهسته غذا خوردن به حفظ کالری کمک می کند

آهسته-غذا-خوردن-به-حفظ-کالری-کمک-می-کند.

آهسته غذا خوردن به حفظ کالری کمک می کند

 

در بررسی انجام گرفته بر روی یک گروه کوچک از افراد با وزن طبیعی و افراد چاق، به هر دو گروه گروه فرصت داده شد تا در دو محیط متفاوت –  محیط آرام  که غذا در آنجا به آهستگی میل می شد و محیطی که غذا در آنجا با سرعت صرف می شد – غذا بخورند.

نتیجه: همه کسانی که به آرامی غذا خوردند نسبت به کسانی که سریع غذا خورده بودند، اظهار داشتند که کمتر احساس گرسنگی کردند. تنها افراد دارای وزن طبیعی که به آهستگی غذا خورده بودند به طرزچشمگیری کالری مصرفی را کاهش داده بودند.

 

یکی از دلایل ممکن ،برای این کاهش کالری، این است که آهسته غذا خوردن به افراد حس بهتری نسبت به سیری و گرسنگی می دهد. به نظر می رسد این آهسته خوردن نه تنها میزان جذب آب و تورم معده را افزایش می دهد، بلکه بر فرآیند بیولوژیکی میزان مصرف غذا توسط افراد مؤثر است.

منبع : گروه علم و سلامتی روبینا بازار