برچسب- ال-کارنیتین

کارنیتین ، قرص چربی سوز

کارنیتین ، قرص چربی سوز در ادامه سلسله مقالات داروشناسی در مورد کارنیتین ، قرص چربی سوز ، ال - کارنیتین ، دوز نرمال ال - کارنیتین و مزایای مصرف ال - کارنیتین و عوارض جانبی ال - کارنیتین مطالبی را ارائه می دهیم. کارنیتین یک ترکیب چهار تایی آمونیوم است که از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده است. در سلولهای زنده نقش آن فرستادن اسیدهای چرب از سیتوسل به میتوکندری در طی فرایند تفکیک چربی (یا چربی های [...]