سازمان مغز

سازمان-مغز

اشتراك گذاری نوشته

سازمان مغز

سازمان-مغز

 

سازمان مغز

سازمان مغز را به شکلهای گوناگون می توان در نظر گرفت که نمودار زیر یکی از آنهاست. در این نمودار مغز دارای سه منطقه به شمار آمده است: (۱) مغز پسین شامل همه ی ساختارهای واقع در بخش پشتی مغز نزدیک به نخاع شوکی. (۲) میان مغز که در میانه ی مغز قرار دارد و (۳) پیش مغز شامل ساختارهای واقع در بخش پیشین یا قدامی مغز. مکلین محقق کانادایی طرح طرح دیگری براساس کارکرد ساختارهای مغز برای سازمان مغز پیشنهاد کرده است که در آن، مغز از سه لایه متحدالمرکز تشکیل می شود: (۱) هسته مرکزی تنظیم کننده ی رفتارهای ابتدایی ، (۲) دستگاه کناری یا دستگاه ارداره ی هیجانها و (۳) مخ تنظیم کننده ی فرآیندهای عالی هوش. این لایه  ها را در شکل «الف» مشاهده کرده و آن را با شکل مقطعی و مشروح تر «ب» مقایسه کنید.

 

بخش های مغز آدمی
نام ساختار عملکرد
قشر مخ شامل چند منطقه قشری : منطقه اصلی حرکتی ، منطقه اصلی حسی تنی ، منطقه اصلی بینایی ، منطقه اصلی شنیداری و مناطق ارتباطی .
جسم پینه یی دو نیمکره مخ را به هم ارتباط می دهد.
تالاموس اطلاعاتی را که از گیرنده های حسی به سوی قشر مخ می آید هدایت می کند و در کار مدیریت خواب و بیداری است.
هیپوتالاموس در خوردن و نوشیدن و رفتار جنسی نقش دارد ، فعالیت غدد درون ریز را تنظیم می کند و مسئول تعادل زیستی است ؛ نقشی هم در  هیجانها و پاسخ به فشار روانی دارد .
تشکیلات شبکه یی در کنترل انگیختگی و توان تمرکز توجه بر محرک معین نقش دارد.
هیپوکامپ نقش ویژه یی در حافظه و سهمی در رفتار هیجانی دارد .
مخچه اساساً در هماهنگی حرکات نقش دارد .
پیاز مغز تیره تنفس و برخی بازتابهای حفظ حالت ایستاده را اداره می کند .

 

منبع : کتاب زمینه ی روانشانسی هیلگارد