تقویم سلامت ۲۰۱۸

تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت 2018

اشتراك گذاری نوشته

تقویم سلامت ۲۰۱۸

تقویم سلامت ۲۰۱۸


تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت ۲۰۱۸ در راستای کمپین آگاهی و سلامت و به منظور آگاهی علاقه مندان حوزه سلامت با رویدادهای سلامت توسط گروه علم و سلامتی روبینا بازار تهیه و تنطیم شده است.

تقویم سلامت – ژانویه ۲۰۱۸

ماه آگاهی از سرطان پوست  – ۱ دسامبر تا ۳۱ ژانویه

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – فوریه ۲۰۱۸

ماه آگاهی از سبک زندگی

ماه سلامت دستگاه تناسلی

ماه آگاهی سلامت زیست محیطی

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – مارس ۲۰۱۸

ماه آگاهی از بیماری سل

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – آوریل ۲۰۱۸

ماه آگاهی از بیماری سلامت

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – مِی ۲۰۱۸

ماه مبارزه با تنباکو

ماه آگاهی از سوختگی

ماه بین المللی MS یا تصلب بافت چند گانه

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – ژوئن ۲۰۱۸

ماه سلامتی مردان

ماه ملی اهداء خون

ماه ملی جوانان

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – جولای ۲۰۱۸

ماه آگاهی از بیماری روانی

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – آگوست ۲۰۱۸

ماه آگاهی اهداء سلولهای بنیادی استخوان و سرطان خون – ۱۵ آگوست تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

ماه ملی زنان

ماه اهداء عضو

ماه سلامت کودک

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – سپتامبر ۲۰۱۸

ماه آگاهی از آلبینیسم

ماه آگاهی اهداء سلولهای بنیادی استخوان و سرطان خون – ۱۵ آگوست تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

ماه آگاهی از سرطان دهانه رحم

ماه آگاهی از سرطان کودکان

ماه آگاهی مراقبت از چشم – ۲۳ سپتامبر تا ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

ماه آگاهی از دیستروفی عضلانی

ماه آگاهی از قلب

ماه ملی افراد ناشنوا

ماه ملی سلامت دهان

ماه داروخانه

 

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – اکتبر ۲۰۱۸

ماه اختلال پیش فعال کمبود توجه

ماه آگاهی اهداء سلولهای بنیادی استخوان و سرطان خون – ۱۵ آگوست تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

ماه آگاهی مراقبت از چشم – ۲۳ سپتامبر تا ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

ماه آگاهی از سرطان پستان

ماه آگاهی از بهداشت روان

 

 

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – نوامبر ۲۰۱۸

ماه کیفیت

ماه روبان قرمز – ماه روبان قرمز (Red Ribbon) کمپین آگاهی از پیشگیری خشونت ، مواد مخدر ، تنباکو و الکل است.

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – دسامبر ۲۰۱۸

ماه پیشگیری از آسیب ها و صدمات

ماه آگاهی از سرطان پوست

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تهیه و تنظیم : گروه علم و سلامتی روبینا بازار