تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت 2018


تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت 2018 در راستای کمپین آگاهی و سلامت و به منظور آگاهی علاقه مندان حوزه سلامت با رویدادهای سلامت توسط گروه علم و سلامتی روبینا بازار تهیه و تنطیم شده است.

تقویم سلامت – ژانویه 2018

ماه آگاهی از سرطان پوست  – 1 دسامبر تا 31 ژانویه

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – فوریه 2018

ماه آگاهی از سبک زندگی

ماه سلامت دستگاه تناسلی

ماه آگاهی سلامت زیست محیطی

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – مارس 2018

ماه آگاهی از بیماری سل

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – آوریل 2018

ماه آگاهی از بیماری سلامت

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – مِی 2018

ماه مبارزه با تنباکو

ماه آگاهی از سوختگی

ماه بین المللی MS یا تصلب بافت چند گانه

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – ژوئن 2018

ماه سلامتی مردان

ماه ملی اهداء خون

ماه ملی جوانان

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – جولای 2018

ماه آگاهی از بیماری روانی

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – آگوست 2018

ماه آگاهی اهداء سلولهای بنیادی استخوان و سرطان خون – 15 آگوست تا 15 اکتبر 2018

ماه ملی زنان

ماه اهداء عضو

ماه سلامت کودک

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – سپتامبر 2018

ماه آگاهی از آلبینیسم

ماه آگاهی اهداء سلولهای بنیادی استخوان و سرطان خون – 15 آگوست تا 15 اکتبر 2018

ماه آگاهی از سرطان دهانه رحم

ماه آگاهی از سرطان کودکان

ماه آگاهی مراقبت از چشم – 23 سپتامبر تا 18 اکتبر 2018

ماه آگاهی از دیستروفی عضلانی

ماه آگاهی از قلب

ماه ملی افراد ناشنوا

ماه ملی سلامت دهان

ماه داروخانه

 

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – اکتبر 2018

ماه اختلال پیش فعال کمبود توجه

ماه آگاهی اهداء سلولهای بنیادی استخوان و سرطان خون – 15 آگوست تا 15 اکتبر 2018

ماه آگاهی مراقبت از چشم – 23 سپتامبر تا 18 اکتبر 2018

ماه آگاهی از سرطان پستان

ماه آگاهی از بهداشت روان

 

 

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – نوامبر 2018

ماه کیفیت

ماه روبان قرمز – ماه روبان قرمز (Red Ribbon) کمپین آگاهی از پیشگیری خشونت ، مواد مخدر ، تنباکو و الکل است.

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تقویم سلامت – دسامبر 2018

ماه پیشگیری از آسیب ها و صدمات

ماه آگاهی از سرطان پوست

 

 

 

 

 

تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018
تقویم سلامت 2018

تهیه و تنظیم : گروه علم و سلامتی روبینا بازار

اشتراك گذاری نوشته

پاسخ دهید